CZ

Label 1

Klíč je uvnitř

Pracujeme s významem lidských hodnot pro zdravý chod organizace

Vycházíme z osobní zkušenosti a sázíme na přirozenou potřebu lidí pracovat zodpovědně, pokud jim jejich práce dává jasný smysl.

Hodnoty v motivaci jednotlivců a týmů

Plný potenciál týmu se otevírá, pouze pokud v něm každý jedinec najde své optimální uplatnění a místo, na kterém je respektován. Pracujeme s celistvým pohledem na pozici jednotlivce ve skupině a zvláštní pozornost věnujeme roli individuálních a skupinových hodnotových systémů v procesu změny.

Účinná mezilidská komunikace v organizaci

Neřešené konflikty zatěžují pracovní vztahy a stávají se rizikovým faktorem pro celou organizaci. Zaměřujeme se na proměnu emoční energie skryté v konfliktech do motivace k řešení společné věci. Stavíme na významu důsledné věcné komunikace a porozumění mezi vedením a členy týmů.

Systém práce s informacemi a osobní reflexí

Při řešení kritických situací podporujeme důslednou práci s informacemi, porozumění souvislostem, sebereflexi a použití komplexních hodnotících kritérií v rozhodovacích procesech. Soustředíme se na podchycení perspektiv všech zúčastněných a na jejich aktivní zapojení do hledání východisek.

Realizace záměru a dlouhodobých cílů organizace

Transparentnost a srozumitelnost firemní strategie jsou podmínkou aktivní účasti lidí na její realizaci. Prostřednictvím interaktivní práce s týmy pomáháme zvýšit povědomí o obsahu a významu firemní strategie a zajistit její promítnutí to rutinní provozní praxe.

Realizujeme ucelené programy v odvětvích:

Zdravotnictví

 • Hodnoty, vztahy a motivace v pracovních týmech
 • Organizace a úroveň týmové spolupráce zdravotníků
 • Interakce mezi zdravotníky, pacienty a jejich rodinnými příslušníky
 • Psychosociální a emocionální aspekty léčby
 • Integrace dobrovolnických a dalších psychosociálních podpůrných programů do systému poskytované péče
 • Průzkumy spokojenosti pacientů

Podniky

 • Průzkumy B2B trhu a mapování potřeb zákazníků
 • Digitální transformace v obchodní, produktové a provozní strategii
 • Řešení konfliktních vztahů na pracovišti, práce s riziky z přetížení a demotivace zaměstnanců
 • Podpora a udržení pracovní výkonnosti zkušených zaměstnanců a stabilizace multigeneračních týmů
 • Soulad firemních hodnot, kultury a motivačních systémů

NNO

 • Týmová spolupráce při strategickém plánování rozvoje organizace
 • Sladění poslání organizace s poptávkou služeb a systémem financování v měnících se podmínkách
 • Redefinice přidané hodnoty organizace
 • Mapování a využití rezerv ve spolupráci mezi kmenovými zaměstnanci, externími spolupracovníky a dobrovolníky
 • Optimalizace systému řízení neziskové organizace

Zakladatelé

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Ivana čerpá ze svých zkušeností lékařky a z tvorby a zavádění psychosociálních podpůrných a motivačních programů ve FN v Motole.

Od roku 1999 se podílela na tvorbě a implementaci dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních v ČR. Spolupracovala na zavedení programu WHO / Health Promoting Hospitals and Health Services v ČR.

Díky dlouholeté praxi s metodickou podporou, vzděláváním a supervizemi v dobrovolnických programech má zkušenost jak lze efektivně pracovat s nemateriální motivací.

V současné době se věnuje práci se zdravotnickým personálem i se skupinami zaměstnanců v jiných oborech.

Ing. Igor Štverka MBA

Igor vychází ze svého odborného zázemí v technické kybernetice a praxe s uplatňováním širokého spektra informačních technologií.

Podílel se na projektech v řadě odvětví včetně výroby, energetiky, telekomunikací, bankovnictví, zdravotnictví, veřejné správy, neziskového sektoru.

Působením v mezinárodních IT korporacích i středních a menších soukromých firmách získal zkušenost, jak reálná firemní kultura ovlivňuje mezilidskou komunikaci, způsob a kvalitu práce, personální stabilitu i dlouhodobý výsledek podniku.

V současné době se prioritně zaměřuje na příležitosti i rizika souvisejícím s digitální transformací pracovního života.

Dolvea Innovation s.r.o.

nám. 14. října 1307/2

150 00 Praha

Czech Republic

DIČ/VAT: CZ04013069

Kontakt

Email: dolvea@dolvea.com

Kontaktní formulář  >

Copyright © 2023 Dolvea Innovation s.r.o.